Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi interneta veikalā www.reef-expert.com

1. Jēdzieni

2. Vispārīgie noteikumi

3. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

4. Preces

5. Preces kvalitāte (garantija)

6. Preču cena un piegādes izdevumi 

7. Apmaksa

8. Piegāde

9. Preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma patērētājam izmantojot atteikuma tiesības

10. Pircēja pienākumi

11. Pārdevēja pienākumi

12. Personas datu apstrāde

13. Atbildība

14. Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles

15. Informācijas sūtīšana un informācijas saņēmšanas apstiprināšana

16. Tiesības grozīt noteikumus

17. Citi noteikumi

1. Jēdzieni

1.1. “Interneta veikals” (www.reef-expert.com) – vietne, kurā tiek pārdotas Pārdevēja preces.

1.2. “Pārdevējs” - Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona SIA „FINAKS”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40103874240, PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV40103874240, juridiskā adrese Gramzdas iela 17-81, Rīga LV-1029, korespondences adrese Lidoņu iela 27, k-1, Rīga, LV-1055.  Pārdevēja kontaktinformācija sniegta sadaļā “Kontakti“.

1.3. “Pircējs” – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu; 3) juridiska persona.

1.4. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.5. “Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

1.6. “Noteikumi” – šie „Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi vietnē www.reef-expert.com”, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu www.reef-expert.com un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.7. “Konts” – uz www.reef-expert.com lietošanas Noteikumu pamata veiktas Pircēja reģistrācijas rezultāts vietnē www.reef-expert.com, kā rezultātā tiek izveidots personīgs Pircēja konts, kurā tiek saglabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture.

1.8. “Privātuma politika” – pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot www.reef-expert.com. www.reef-expert.com privātuma politika neattiecas uz Personas datu apstrādi, ja šos datus apstrādā Pārdevējs. Personas datu apstrāde, kuru veic Pārdevējs, notiek saskaņā ar Pārdevēja noteikto kārtību. Pirms preču iegādes un šī līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja personas datu apstrādes politiku.

1.9. “Līgums” – Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie pirkšanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par Pārdevēju, kā arī Interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai Pircējiem, kuras iegādājas Preces Interneta veikalā.

2.2. Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot jebkādus līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas Interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai.   

3. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, Interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu un piegādes adresi, pasta indeksu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu. Neapmaksājot pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.

3.2. Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

3.3. Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai noliktavā (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem būs izvēlēts).

3.4. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums (pasūtījums) tiek reģistrēts un uzglabāts Interneta veikala datu bāzē.

3.5. Pavadzīme tiek izrakstīta ar Preču nodošanas kurjeram vai Preču saņemšanas/nodošanas dienas datumu (atkarībā no tā, kurš no Preču piegādes veidiem tika izvēlēts).

3.6. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar Interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu 6.5. punktā, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

4. Preces

4.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Pircējs saprot, ka Preces un preču krāsas var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

4.2. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts Interneta veikalā sniegtajos attēlos.

5. Preces kvalitāte (garantija)

5.1. Pārdevējs garantē Preču kvalitāti.

5.2. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

5.3. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to izdarīt pa e-pastu: info@reef-expert.com. 

5.4. Iesniedzot sūdzību, Pircējam jānorāda šāda informācija:

 1. Preces pasūtījuma numurs;
 2. jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
 3. jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.

5.5. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:

 1. Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot Preces neatbilstību - trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst;
 2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu;
 3. aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
 4. atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

5.6. Izskatot pretenziju, atbilde tiek sniegta 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

6. Preču cena un piegādes izdevumi 

6.1. Preču cenas ir norādītas Interneta veikalā.

6.2. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.

6.3. Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN

6.4. Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes un preču uznešanas izdevumus.

6.5. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību.

7. Apmaksa

7.1. Par Precēm Pircējs var norēķināties ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā;

7.2. Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu, kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veikto maksājumu par izvēlētajām precēm.

8. Piegāde Piegāde uz mājām

8.1. Izvēloties  Preču piegādes uz mājām pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtamo Preču svara un cenas. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā “Piegāde“.

8.2. Aktuālie izkraušanas un uznešanas pakalpojumu izcenojumi sniegti sadaļā “Piegāde“.

8.3. Parasti Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 7 (septiņi) darba dienu laikā, ja prece ir noliktāvā. Pircējs tiek informēts par paredzēto Preces piegādes termiņu pa e-pastu.

8.4. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad  Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces.Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.

8.5. Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli, ņemot vērā Kurjeru pakalpojumus sniedzošas (-o) organizācijas (-u) noteikumus.

8.6. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai trešo personu, kuru norādījis Pircējs, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, ko iesniedz kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos bojājumus.

8.7. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts pretējais.

8.8. Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju.

8.9. Ja Preces pieņems ne Pircējs, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju.

8.10. Pieņemot Preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pircējs. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.

8.11. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem. Preču saņemšana noliktāvā pēc adreses Rīgā, Lidoņu ielā 27.

8.12. Pēc Pircēja izvēles, izņemot gadījumus, kas paredzēti sadaļā “Piegāde“, Interneta veikalā pasūtītās Preces var bezmaksas saņemt noliktāvā.

8.13. Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces saņemšanai, Pircējs tiek informēts pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par to, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai.

8.14. Pasūtītās Preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā pēc tam, kad Pārdevējs informēja Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par iespējamo Preču saņemšanu. Pasūtījums tiek atcelts, ja preces netiek izņemtas norādītajā termiņā.

8.15. Īpašumtiesības uz Preci, saņemot to klientu apkalpošanas centrā, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam.

8.16. Saņemot Preces veikalā, Pircējam ir pienākums: a)             norādīt pasūtījuma numuru; b)             uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.

8.17. Paņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces paņems cita persona, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.

8.18. Preču saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, un komplektāciju:

 1. konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta un komplektācijas neatbilstību (-as), Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt;
 2. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Preces, tiek pieņemts, ka Preces nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

9. Preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma patērētājam izmantojot atteikuma tiesības

9.1.  Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības nenorādot iemeslu atgriezt saņemtās Preces – šo Noteikumu 9.3. punktā norādītajā laika periodā. Šis noteikumus nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.

9.2. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos (https://likumi.lv/ta/id/266462#p22).

9.3. Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām).

9.4. Pircējam, kurš vēlas atgriezt Preces un atkāpties no Līguma, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

9.5. Pircējs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma Pārdevējam par savu lēmumu par Preces atgriešanu (vai atkāpšanos no Līguma) iesniegšanas dienas atgriež vai nodod Preces Pārdevējam vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nosūta pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

9.6. Pircējam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda. Saņemot Preces un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ņemot vērā šo Noteikumu 9.9. punkta noteikumus.

9.7. Pircējs atbild par Preces vērtības samazināšanos (tajā skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu

9.8. punktā norādītajos gadījumos), kas radās tādu darbību dēļ, kas nav nepieciešamas, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību , t. i., Pārdevējam ir tiesības vienpusēji samazināt Pircējam atgriežamās summas lielumu.

9.8. Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.

9.9. Parastā kārtībā Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja norādīto bankas kontu jebkurā ES strādājošā bankā.

10. Pircēja pienākumi

10.1. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.

10.2. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot Interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot Interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem. 10.3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

10.4. Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.

10.5. Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.   

11. Pārdevēja pienākumi

11.1. Pārdevējs apņemas:

 1. veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot Interneta veikala sniegtos pakalpojumus;
 2. cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.2. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

12. Personas datu apstrāde

Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar  Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

13. Atbildība

13.1. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot Interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

13.2. Aizpildot pirkuma formu Interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja Interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās Interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas Interneta veikalā.

13.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

13.4. Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos Interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās Interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

13.5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot Interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

13.6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.

13.7. Pārdevējs piegādā Preces tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.

13.8. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja Interneta veikalā esošo norādi.

14. Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles

14.1. Pārdevējs nebūs atbildīgs par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Pārdevēja kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 16.2. punktā.

14.2. Notikums ārpus Pārdevēja kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru Pārdevējs pamatoti nevar kontrolēt.

14.3. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

 1. Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju; un
 2. Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.  

15. Informācijas sūtīšana un informācijas saņēmšanas apstiprināšana

Pircējs, lai sazinātos ar Pārdevēju rakstiski vai gadījumā, ja Noteikumos ir paredzēts Pircēja pienākums sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūta Pārdevējam e-pastu uz adresi info@reef-expert.com vai parasto vēstuli adresētu SIA “FINAKS” uz adresi Lidoņu iela 27, k-1, Rīga, LV-1055. Pārdevējs rakstiski informēs Pircēju par paziņojuma saņemšanu. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam sūta uz Pircēja pirkuma formā norādīto e-pasta adresi.

16. Tiesības grozīt noteikumus

16.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus.

16.2. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

17. Citi noteikumi

17.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

17.2.  Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu Interneta veikalā.

17.3. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

17.4.  Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.

17.5.  Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2021.gada 22.februārī.

Product added to wishlist
Product added to compare.

This website uses cookies.
By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.